Διαχείριση ΤΟΕΒ

Μηχανoγραφική διαχείριση 
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Η «Διαχείριση Τ.Ο.Ε.Β.» δημιουργήθηκε για να καλύψει τις μηχανογραφικές ανάγκες των τοπικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων. Αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο εκσυγχρονισμός του οργανισμού και η αποτελεσματική λειτουργία του, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς τους πολίτες και διευκολύνει τους αρμόδιους, στη εκτέλεση των εργασιών τους χωρίς μεγάλο κόπο.

TOEB

Παραγωγοί & συναλλασσόμενοι

Η εφαρμογή διαθέτει τα απαραίτητα αρχεία & καρτέλες για την καταχώρηση και την διαχείριση αρχείου παραγωγών και λοιπών συναλλασσομένων.

TOEB

Αγροτεμάχια

Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης της έκτασης του αγροτεμαχίου και του αριθμού κτηματολογίου καθώς και του παλιού αριθμού. Επίσης υπάρχει ειδική καταγραφή του αγροκτήματος όπου ανήκει το αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο μπορεί να συνδέεται με τον ιδιοκτήτη και με τον καλλιεργητή και στην περίπτωση που είναι ενοικιαζόμενο να καταχωρηθούν οι ημερομηνία έναρξης και λήξης ενοικίασης.

TOEB

Λογαριασμοί

Στο υποσύστημα χρεώσεων και εκδόσεων λογαριασμών ο χρήστης μπορεί με μαζικές κινήσεις να κάνει τις ανάλογες χρεώσεις προς τους παραγωγούς πάντα σύμφωνα με τα αγροτεμάχια με τα οποία είναι συνδεδεμένοι και να 'εκτελέσει' μαζική έκδοση των λογαριασμών προς τους παραγωγούς.
Για τις ενστάσεις υπάρχει ειδική φόρμα όπου καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν την αύξηση ή την μείωση των στρεμμάτων και γενικότερα το σύστημα χρεώσεων.
Τέλος υπάρχουν οι κατάλληλες αναφορές που παρουσιάζουν τις αναλυτικές και συγκεντρωτικές κινήσεις των παραγωγών τόσο σε χρηματικές αξίες όσο και σε εκτάσεις των αγροτεμαχίων για τα οποία χρεώνονται.

TOEB

Ταμείο

Οι εισπράξεις και οι πληρωμές καταχωρούνται στο σύστημα και ενημερώνουν αυτόματα το ταμείο του Τ.Ο.Ε.Β.

01

 Διαχείριση Αποθήκης – Παραστατικών Αγορών – Αναλώσεις.
 Παρακολούθηση των αναλώσεων, των υλικών, της αποθήκης.
 Δυνατότητα τήρησης βιβλίου αποθήκης.
 Δυνατότητα εισαγωγής και ελέγχου του αρχείου ΟΣΔΕ.
 Αυτόματος υπολογισμός τόκων για την πληρωμή καθυστερούμενων λογαριασμών.
 Σύνδεση με το Winplan Γενική Λογιστική – Διαχείριση Παγίων για την on line δημιουργία άρθρων.
 Συμβατότητα με όλες τις εφαρμογές Γενικής Λογιστικής της αγοράς (Γέφυρα).
 Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών από το χρήστη (Report Generator).
 Προσαρμογή της εφαρμογής στις μηχανογραφικές ανάγκες του οργανισμού με τη δημιουργία νέων λειτουργιών (VB Scripting).
 Δημιουργία σεναρίων για οικονομικές και στατιστικές πληροφορίες του οργανισμού.

02

Εγγυάται : ταχύτητα ● ευελιξία ● άμεση ανταπόκριση στις νέες μηχανογραφικές ανάγκες του οργανισμού ● ασφάλεια δεδομένων ● προσαρμογή στο μηχανογραφικό σύστημα του οργανισμού ● γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση ●